വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം

2019 ഡിസംബറിൽ, എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒഡീഷയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി - Jalsathi

#Current Affairs
#General Knowledge
വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം Reviewed by Santhosh Nair on January 10, 2020 Rating: 5
Powered by Blogger.